Abudhabi

Dubai Abudhabi El Ain

Abudhabi

Address

3rd level – Mushrif mall

Emails

contact@drkotti.com

Dubai Abudhabi El Ain

Address

Novomed – Umm Suqeim

Emails

contact@drkotti.com

Contact our assistant Ms. Sara Halimeh

Sara-halimeh